Algemene voorwaarden

Webshop algemene voorwaarden

Tele Radio B.V.

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Tele Radio: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tele Radio B.V. gevestigd aan de Jadestraat 9 te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27186665;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tele Radio en de klant;
   3. klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat via de website een of meerdere producten bij Tele Radio bestelt;
   4. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   5. product: het product dat Tele Radio levert;
   6. website: de website met webshop www.draadloosbesturen.nl die door Tele Radio wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tele Radio en de klant die via de website tot stand komen.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Tele Radio vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. Indien Tele Radio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tele Radio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  6. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 1. Aanbod
  1. Het aanbod van Tele Radio is vrijblijvend.
  2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, op de website binden Tele Radio niet.
  3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
 1. Website
  1. Tele Radio garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  2. Tele Radio is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
 1. Gebruiksvoorwaarden
  1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Tele Radio of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 1. Account
  1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Tele Radio de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tele Radio kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Tele Radio daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 1. Prijzen
  1. De prijzen van de producten op de website worden exclusief en inclusief btw weergegeven.
  2. Indien het orderbedrag van de bestelde producten lager is dan € 50,- excl. btw, dan wordt € 8,10 orderkosten aan de klant in rekening gebracht.
  3. Tele Radio heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Tele Radio de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Tele Radio heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Tele Radio.
 1. Betaling en factuur
  1. Betaling van via de website bestelde producten geschiedt vooraf middels iDEAL of achteraf via andere betaalmethodes.
  2. Tele Radio heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
  3. Na de bestelling wordt naar de klant, voor zijn eigen administratie, een factuur gestuurd met daarop een stempel van Tele Radio met “Betaald” indien vooraf betaald. Indien niet vooraf betaald, wordt een factuur verstuurd met ‘Te betalen’.
 1. Levering
  1. Tele Radio zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. De bestelling wordt met een pakbon door Tele Radio geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij met de klant wordt overeengekomen dat de klant de bestelling bij Tele Radio ophaalt.
  3. Indien de klant de bestelling bij Tele Radio ophaalt, dan stelt Tele Radio de klant ervan op de hoogte op het moment dat de bestelling gereed is en opgehaald kan worden.
  4. Alle door Tele Radio vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
  5. Indien Tele Radio het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Tele Radio de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Tele Radio de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.
  7. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Tele Radio gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
 1. Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument
  1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Tele Radio heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
  2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Tele Radio kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Tele Radio terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
  5. De consument kan ook, zonder eerst Tele Radio ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar Tele Radio. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  6. Indien de consument op elektronische wijze aan Tele Radio kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Tele Radio na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
  7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Tele Radio overeenkomstig artikel 11.10 aan de consument terugbetaalt.
  8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
  9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
  10. Tele Radio zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.
  11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 1. Uitsluiting van herroepingsrecht
  1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 11 geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Tele Radio verstrekt correct en volledig zijn.
  2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
  3. De klant is verplicht het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de technische specificaties en/of gebruiksaanwijzing van het product.
  4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het product en voor het in acht nemen van de gegeven instructies en/of adviezen.
  5. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige (technische) voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het installeren, benaderen en gebruiken van het product.
 1. Conformiteit
  1. Tele Radio staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 1. Reclames
  1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal producten is geleverd;
   3. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
  2. Reclames dienen binnen 5 werkdagen na de levering aan Tele Radio kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Tele Radio het product vervangen of herstelt. Indien het vervangen en/of het herstellen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Tele Radio is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 16 is opgenomen.
  4. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
   2. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   3. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   4. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
  5. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.
  6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  7. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Tele Radio daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.
  2. Tele Radio kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  3. Tele Radio is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
  4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Tele Radio is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  5. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Tele Radio is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Tele Radio tegen alle aanspraken ter zake.
  6. Tele Radio is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerde installatie of ondeskundig gebruik.
  7. Tele Radio is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  8. In geen geval is Tele Radio aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  9. Tele Radio is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.
  10. Tele Radio is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  11. Tele Radio is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  12. Indien Tele Radio aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tele Radio beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Tele Radio gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Tele Radio beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Tele Radio vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Tele Radio kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
 1. Overmacht
  1. Tele Radio is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tele Radio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tele Radio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Tele Radio; het verbranden van middelen van vervoer van Tele Radio of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Tele Radio.
  3. Indien Tele Radio weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Tele Radio de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 1. Klantenservice
  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Tele Radio. De klantenservice van Tele Radio is bereikbaar:
   1. via het e-mailadres orders@teleradio.nl
   2. via het telefoonnummer +31704194120
  2. Bij vragen en/of klachten over een bepaald product, kan Tele Radio de klant verzoeken om zijn ordernummer en/of om de artikelcode van het product waarop de vraag en/of klacht betrekking heeft.
  3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  4. Bij Tele Radio ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tele Radio binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Privacy
  1. Tele Radio verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de overeenkomst tussen Tele Radio en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Tele Radio worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tele Radio gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Tele Radio zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.